Дома  I    Мапа  I    Контакт  I    Огласна Табла    


   
 
 
 
Погледнете ја статистиката за работењето на судот за актуелната година ...
 
 
 
 
ОПШТИ ПОДАТОЦИ
 Оваа интернет страна е заменета со Судскиот Портал на Република Македонија.
Истата ќе биде активна најмногу до Април 2017 година.
This website is replaced by The Judicial Portal of the Republic of Macedonia.
It will be active maximum until April 2017.

 
НАДЛЕЖНОСТИ НА ОСНОВЕН СУД КАВАДАРЦИ

Согласно Законот за судови (Сл. Весник на Р. Македонија бр.58/06 од 11.05.2006 година) Основниот суд Кавадарци е суд со основна надлежност

Член 30
(1) Основните судови со основна надлежност за подрачјата за кои се основани, се надлежни да одлучуваат во прв степен по кривични дела и прекршоци, и тоа:
- за кривични дела за кои со закон како главна казна е определена казна затвор до пет години, ако за некои кривични дела не е предвидена надлежност на друг суд,
- за кривични дела за кои со посебен закон е определена надлежност на суд со основна надлежност,
- да спроведуваат истрага или истражни дејствија за кривични дела од својата надлежност,
- за сите видови на прекршоци, освен за прекршоци кои со закон се ставени во надлежност на орган на државна управа или организација или друг орган што врши јавни овластувања и
- за жалби и приговори за постапките за кои се надлежни овие судови.
(2) Основните судови со основна надлежност се надлежни да одлучуваат во прв степен по граѓански спорови, и тоа:
- за спорови во имотно - правните и други граѓанско - правни односи на физички и правни лица, чија вредност е до 15.000 евра во денарска противвредност, доколку со закон не е предвидена надлежност на друг суд,
- за спорови за утврдување и оспорување на татковство, мајчинство,утврдување на постоење на брак, за поништување на брак и развод на брак,
- за законска издршка,
- за чување и воспитување на деца,
- за смеќавање на владение,
- за доживотна издршка,
- за надоместок на штета која не надминува 15.000 евра во денарска противвредност,
- во постапка за обезбедување и извршување,
- за работни односи,
- во спорови од наследно - правни односи,
- во вонпарнични и оставински работи,
- да водат тапии и
- за други работи утврдени со закон.

Месна надлежност

Основниот суд во Кавадарци се основа за подрачјето на општините Кавадарци и Росоман.

 

 • Историјат
 • Судска Зграда
 • Годишни Извештаи
 • ПРОФИЛ НА ОСНОВЕН СУД КАВАДАРЦИ
 

РАЗВОЈ  НА СТРУКТУРНАТА И ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ И ПОРАНЕШНИ ВРАБОТЕНИ ВО ОСНОВНИОТ СУД КАВАДАРЦИ

а. Функцијата претседател на Основниот суд Кавадарци досега ја обавувале следните судии:

     Глигор  Даскалов  во 1945 година,

     Ристо  Талевски  од 1947 до 1955 година,

     Александар  Мишев од 1956 до 1960 година

     Миле  Ѓорѓиевски од 1960 до 1967 година,

     Драги  Каровски од 1967 до 1976 година,

     м-р Димитар  Манчев од  1978 до 1986 година,

     Мирослав  Маневски од 1986 до 1997 година,

     Стојан  Бојков од 1997 до 2001 година,

     Јордан  Дафков од 2001 до 2005 година,

     доц. д-р. Лазар Нанев од 2006 до 2010 година и

     Зоран Јосифовски од 2010 до 2014 година.

  б. Вршители на должноста претседатели на Основниот суд Кавадрци биле:

     Султана Шкартова,

     Тодор  Митров,

     Виолета  Димитрова.   

  в.  Судии кои биле избрани во Основниот суд Кавадарци:

     Милан Ѓорѓиев,

     Панде Богдановски,

     Лазар Манев,

     Стојан Манов,

     Атанас  Димов,

     Ѓорѓи  Зарков,

     Благородна Апостолска,

     Тодор  Митков,

     Трајко  Мицајков,

     Јованче  Најдов,

     Душко  Арнаудовски,

     Ристо  Белевски,

     Лилјана Поповска,

     Димитар Лазаревски,

     Мирослав Маневски,

     М-р Димитар Манчев,

     Нада Пендева

     Виолета Димитрова

     Јордан Дафков

     Трајанка Дуброва

     Мирјанка Томиќ

     Нада Белевска

  г.  Судска управа на Основен суд Кавадарци:

 • Раководители на судска писарница

·        Добре Бањански,

·        Киро  Давчевски,

·        Јанко  Скандев,

 •   Водители на отсеци и службеници во отсеци.

            Извршен одсек:

·        Ристо  Димовски,

·        Филип  Давчевски,

·        Лазар  Масларков,

·        Илија Мелов.

 •   Оставнински отсек

·        Пане  Гечев,

·        Мица Мурџева,

·        Слободанка  Гркова,

·        Илија  Мелов,

·        Младен  Томовски.

 •  Граѓански отсек

·        Марија  Томовска,

·        Елисавета Колева,

·        Вера  Василева.

 • Кривичен и истражен отсек

·        Зора Каракулева,

         Македонка Мицајкова.

                   Дактилографи

·        Марија Томовска,

·        Ифтим Шемов,

·        Трајанка Манчева,

·        Илија Мелов,

·        Доставувачи.

·        Богдан Звездов,

·        Атанас Костов,

·        Боро Илиев,

·        Трајко Окардов,

·        Васил  Зисов,

·        Пано  Андов,

·        Добре Гинев,

         Миска Ѓорѓиева,

         Трајче Павлов

          Билјана Леова

 • Возач

·        Лазар  Атанасов

 •  Хигиеничари

·        Назмија Еминова,

         Панда Ангелова.

 • Благајник

·        Нада Чејкова-Пирузе

9.1.  МАГИСТРИ НА НАУКИ -

СУДИИ ВО ОСНОВЕН СУД КАВАДАРЦИ

Во досегашниот развој на Основниот суд Кавадарци еден судија се стекнал со  титулата магистер на правни науки и тоа:

 • м-р Димитар Манчев, магистер на правни науки од областа на Граѓанско право,

9.2.  ДОКТОРИ  НА НАУКИ

Во досегашниот развој на Основниот суд Кавадарци еден судија се стекнал со  титулата доктор на правни науки и тоа:

 • вонр.проф. д-р Лазар Нанев, доктор на правни науки од областа на Кривичното право.

 

 ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ

Годишен извештај за 2005 година

Годишен извештај за 2006 година

Годишен извештај за 2007 година

Годишен извештај за 2008 година

Годишен извештај за 2009 година

Годишен извештај за 2010 година

Годишен извештај за 2011 година

ОСНОВЕН СУД КАВАДАРЦИ
Ул. "Нов Белград" бр.16

e-mail: contact@oskavadarci.gov.mk

Телефон за контакт:  043/413-150

                       
                       
Жиро сметки:
Буџетска: 290100078760314
Сопствени приходи: 290100078763111
Депозитна: 290100078769619
                                               
Раководител на служба

Сузана Костова-Коцева, тел. 043/413-117; 043/413-150 локал 103

ПРИЕМНО ОДДЕЛЕНИЕ:
 
Снежана Бошкова, тел.  043/413-150 локал 119

КРИВИЧНО ОДДЕЛЕНИЕ:

Кривичен оддел

Водител Ненад Јосифов, тел. 043/413-150 локал 112

Оддел за извршување на кривични санкции

 Водител Трајанка Бошева, тел. 043/413-150 локал 112

Прекршочен оддел 

Водител Елизабета Јосифова,   тел. 043/413-150 локал 125

Оддел за извршување на прекршочни санкции

Водител Маре Јанева,   тел. 043/413-150 локал 125

ГРАЃАНСКО  ОДДЕЛЕНИЕ:

Граѓански   оддел 

Водител Менча  Дескоска,   тел. 043/413-150 локал 131

Помошник извршител Владимир Маневски,  тел. 043/413-150 локал 131

Вонпроцесен оддел

Водител Иван Димовски,   тел. 043/413-150 локал 128

Оставински оддел

Водител Љубица Гурева, тел. 043/413-150 локал 128

Оддел за платни налози

Водител Бернард Мицајков, тел. 043/413 - 150 локал 124

Оддел за ППНИ предмети

Маријка Шајкарова, тел. 043/413 - 150 локал 110

ИНФОРМАТИЧАР

Петре Мркев, тел. 043/413 - 150

Технички секретар на претседателот

Горица Новкова, тел. 043/413-117; 043/413-150 локал 102